Bhaktaraz Bhatta

घर भारा मा लगाइडेउन


She:- baby म घर मा एक्लै छु
Newari boy:- घर भारा मा लगाइडेउन

#Funny