साहीरी

साहीरी

सर्प होकी नाग म चिनु कसरी कोहीली होकी काग म चिनु कसरी दियो थ्यो एक थुंगा गुलाफ उपहार होकी माग म चिनु कसरी