" क " बाट कछुवा
" ख " खरायो
झापाली हु भनेको त
सबै डरायो

#Funny